OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – NEWSLETTER I TREŚCI MARKETINGOWE

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 RODO* informujemy, że:

ADMINISTRATOR. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Pro Caritate”, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa, reprezentowane przez Prezesa. Adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: iod@procaritate.pl

PYTANIA. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt                        z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazane adresy.

CEL. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Administratorowi przesyłania newslettera oraz innych treści o charakterze marketingowym na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail. Zgoda na przesyłanie newslettera i innych treści marketingowych oznacza wyrażenia przez Panią/Pana zgody (na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) na komunikację z Panią/Panem tą drogą. Newsletter oraz inne treści marketingowe zawierają informację dotyczące Fundacji i jej działalności.

PODSTAWA PRAWNA. Przetwarzanie danych osobowych w/w celu następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO* w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY. W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

OBOWIĄZEK PODANIA. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi przesyłanie newslettera oraz innych treści marketingowych.

INFORMACJE O ODBIORCACH. W związku z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom, chyba, że taka konieczność zajdzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podmiotom uprawnionym na ich podstawie takim jak organy państwowe, urzędy skarbowe, sądy, komornicy) lub będzie to konieczne do realizacji w/w celu za pomocą innych podmiotów (podwykonawców, operatorów pocztowych, dostawców oprogramowania). Z uwagi na różny zakres realizowania celu lista odbiorców możne się różnić w indywidualnych przypadkach, a ich szczegółowy indywidualny wykaz jest możliwy do uzyskania u Administratora.

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie newslettera i innych treści marketingowych, a także dla celów archiwizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein).

* RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.