Obowiązek informacyjny dla klientów

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 RODO* informujemy, że:

ADMINISTRATOR. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Pro Caritate”, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa, reprezentowane przez Prezesa. Adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: iod@procaritate.pl

PYTANIA. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazane adresy.

CEL I PODSTAWA PRAWNA. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów dotyczących poniżej wskazanych czynności.

Cel Podstawa prawna i obowiązek podanie danych osobowych Wyjaśnienia Czas przetwarzania
 

Umożliwienie korzystania z usług gastronomiczno-hotelarskich w tym kontakt w związku z jej realizacją

 

 

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*

 

 

Podanie danych jest niezbędne do właściwej realizacji zadań Fundacji i zarządu nimi. Podanie danych jest obligatoryjne w tym zakresie

 

 

 

Do czasu realizacji umowy, a także przez okres konieczny do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń (co do zasady 6 lat)

Rozpatrywanie skarg i reklamacji Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Rozpatrywanie skarg i reklamacji dotyczących świadczonych przez nas usług Czas rozpatrzenia skarg i reklamacji oraz w celach zapewnienia rozliczalności (archiwizacja rozpatrzonych wniosków do czasu wygaśnięcia roszczeń)
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową Art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych Do czasu przedawnienia roszczeń
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz innych wniosków art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności Do czasu niezbędnego na odpowiedz na zgłoszenie i zapytanie (jeżeli nie wyrażą Państwo odrębnej zgody, dane posłużą tylko w celu realizacji tej konkretnej odpowiedzi), chyba, że wcześniej wyrażą Państwo sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych

OBOWIĄZEK PODANIA. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

INFORMACJE O ODBIORCACH. W związku z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom, chyba, że taka konieczność zajdzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podmiotom uprawnionym na ich podstawie takim jak organy państwowe, urzędy skarbowe, sądy, komornicy) lub będzie to konieczne do realizacji w/w celu za pomocą innych podmiotów (podwykonawców, operatorów pocztowych, dostawców oprogramowania). Z uwagi na różny zakres realizowania celu lista odbiorców możne się różnić w indywidualnych przypadkach, a ich szczegółowy indywidualny wykaz jest możliwy do uzyskania u Administratora.

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji umowy (co do zasady 6 miesięcy od dnia przesłania oferty oraz w przypadku realizacji umowy/zamówienia do czasu wygaśnięcia roszczeń/gwarancji z umowy – co do zasady 1-3 lata), a także dla celów archiwizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein).

* RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.