OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB WPŁACAJĄCYCH DAROWIZNY

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 RODO* informujemy, że:
Administrator. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Pro Caritate”, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa, reprezentowane przez Prezesa. Adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: iod@procaritate.pl

PYTANIA. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazane adresy.
CEL. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wpłaty darowizny dokonanej na rzecz działań statutowych Fundacji i celu w jakim zostały wpłacone oraz jej dalszej obsługi w zakresie finansowo-księgowym.
PODSTAWA PRAWNA. Przetwarzanie danych osobowych w/w celu następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO* tj. uzasadniony interes prawny Administratora, którym jest realizacja celów statutowych i wykorzystanie darowizn w celu w jakim zostały wpłacone.

OBOWIĄZEK PODANIA. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację procesu wpłaty darowizny oraz jej dalszej obsługi w zakresie finansowo-księgowym.

INFORMACJE O ODBIORCACH. W związku z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom, chyba, że taka konieczność zajdzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podmiotom uprawnionym na ich podstawie takim jak organy państwowe, urzędy skarbowe, sądy, komornicy) lub będzie to konieczne do realizacji w/w celu za pomocą innych podmiotów (podwykonawców, operatorów pocztowych, dostawców oprogramowania, operatorów płatności).

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu wpłaty darowizny, a także dla celów archiwizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein).

* RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.